Hlavní obsah

Porucha auta v provozu: Co (ne)dělat a jak postupovat?

Foto: Shutterstock
17. 7. 2022

Spolehlivost vozidla v provozu se ve velké míře odvíjí od toho, jakou péči mu majitel/uživatel poskytuje. Přesto může dojít k situaci, kterou nelze předvídat. Auta jsou jenom stroje a některé poruchy přicházejí bez varování.

Článek

Ať už se jedná o náhlý defekt pneumatiky, kolizi se zvěří či nějakou vážnou poruchu, může se stát auto dále nepojízdné. Pro účely tohoto článku tedy budeme vycházet ze situace, že problém či porucha vozidla je takového rázu, že se auto zastaví a nelze s ním nadále z nějakého důvodu jet. Co tedy v takové situaci dělat?

Snažte se zastavit vpravo

Pokud to situace umožňuje a máte stále nad vozem aspoň nějakou kontrolu, snažte se zastavit vpravo, co nejvíce ke kraji vozovky. Vaše auto bude překážka provozu a bude chvíli trvat, než se ji podaří zcela odstranit. Proto pokud je to možné, pokuste se vůz odstavit tak, aby zabíral co nejméně místa. Velice problematické to bývá na dálnicích nebo silnicích o více pruzích. Zastavit v levém pruhu nebo u středových svodidel je nesmírně nebezpečné. Auta tam jezdí rychle a s překážkou tam řidiči nepočítají.

Neprodleně zapněte výstražné světelné znamení, které musí být použito aspoň do té doby, než umístíte výstražný trojúhelník. Pokud se pohybujete kolem vozidla a na vozovce, vezměte si reflexní vestu, která je v povinné výbavě. Ostatní cestující dostaňte mimo vozovku, ideálně za svodidla, do bezpečné vzdálenosti. V odstaveném autě nenechávejte nikoho sedět.

§26 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. přikazuje umístění výstražného trojúhelníku do vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlo, na dálnici nejméně 100 metrů. Trojúhelník se umisťuje k pravému okraji vozovky. V obci může být tato vzdálenost kratší, vyžadují-li to okolnosti.

Pokud dojde k poruše a vynucenému odstavení vozu v nepřehledném úseku, je nezbytné volat policii, která překážku označí a pomůže s řízením provozu. Pokutu za poruchu nedostanete a tady jde opravdu o bezpečnost, pokud se vám auto rozbilo zrovna před horizontem nebo v nepřehledné zatáčce.

Pamatujte také ještě na §33 odst. 2 zákona 361/2000 Sb.: „Vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti.“

Rozbité auto musí ze silnice pryč

Pokud závadu nezvládnete odstranit sami svépomocí, je nezbytné volat odtah. Pamatujte na §45 zákona 361/2000 Sb.: (1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. (2) Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji její původce označit a ohlásit policii.

Nemůžete tak nechat stát porouchané auto na blikačkách u kraje silnice a odebrat se na autobus s tím, že si pro auto přijdete zítra. To lze jen v případě, že vozidlo například odtlačíte mimo komunikaci, kde netvoří nadále překážku provozu. Na odstranění překážky se musíte aktivně podílet, například tak, že zavoláte odtah. Je celkem jedno, jestli vás odvleče kamarád na laně (samozřejmě s tím, že vozidlo je v takovém stavu, že se smí vléci), nebo vám asistenční služba vaší pojišťovny pošle odtahovku.

Počítejte s tím, že pokud zrovna kolem pojede hlídka policie, bude chtít vaši situaci řešit. To nemusí být na škodu, aspoň pomůže s řízením provozu a označením vozidla. Ale není nic horšího, když stojíte bez reflexní vesty opřeni o auto, zíráte do mobilu a na dotaz policistů ohledně situace řeknete, že pro vás přijede večer kamarád, až skončí v práci. Odpověď „Už jsem volal odtah a je na cestě,“ by však měla policisty uspokojit.

Porucha vozidla na mostě nebo v tunelu

Velmi specifické jsou situace, kdy dojde k poruše na mostě nebo ještě hůře v tunelu. Stát se to samozřejmě může, takže jak postupovat? Zejména zastavení/porucha v tunelu má přímo svůj vlastní paragraf v zákoně 361/2000 Sb., konkrétně je to §46: (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně: a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení, b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla, c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu. (2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm. (3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

Poruchu vozidla na mostě, a hlavně v tunelu, ihned oznamte policii, protože se jedná o velmi nebezpečnou situaci.

Porucha na železničním přejezdu

Podobně nebezpečná je i situace, pokud se vozidlo porouchá na železničním přejezdu. Pokud je technicky možné vozidlo dostat mimo přejezd, učiňte tak všemi dostupnými prostředky. A především ihned situaci oznamte policii. Na zabezpečovacím zařízení, případně na dopravním značení přejezdu, je uvedeno číslo přejezdu, kde se porucha stala. Použijte toto číslo.

§48 zákona 361/2000 Sb. v odstavci 4 píše: „Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.“

Hlavně v takové situaci dostaňte všechny cestující z vozidla mimo přejezd do bezpečné vzdálenosti. Vozidlo se snažte z přejezdu odstranit, například odtlačením nebo odtažením. V nouzi je snad lepší použít hrubou sílu, a pokud k tomu třeba někdo z ostatních řidičů svolí, tak auto například odstrčit nárazníkem.

Pokud už jste všechny možnosti vyčerpali, teď už snad je zbývá vydat se podél trati proti vlaku a například máváním reflexní vestou co nejdřív upozornit strojvedoucího, aby začal nouzově brzdit. Rozjetý vlak ale k zastavení potřebuje několik stovek metrů…

Reklama

Související témata: