Hlavní obsah

Přestupky spojené s užitím návykových látek

Foto: Shutterstock
13. 2. 2019

V předchozím díle naší série o bodovém systému a samotných přestupcích jsme si něco řekli o alkoholu za volantem. V tomto textu si rozebereme, jak zákon 361/2000Sb. nahlíží na užití drog před jízdou, jaké za toto jednání hrozí tresty a zároveň i to, jak se správně testuje přítomnost těchto látek v těle.

Článek

Pokud jste již četli předchozí článek o alkoholu, následující odstavce pro vás budou povědomé, protože si rozdělíme dané přestupky podle zákona. U návykových látek jsou ovšem některé zajímavosti. V následujícím rozdělení budeme uvádět i hodnoty dvou v ČR nejčastěji zjištěných látek, a to konkrétně THC (marihuana) a Amphetamin/Metanfetamin (pervitin) ve vzorku krve. Tyto hodnoty jsou ekvivalentem nadýchaných promile v dechu.

U alkoholu jsme si řekli, že je zákonem stanovena nulová tolerance, která není až tak nulová, ale její hranice je součtem dvou odchylek a vychází na 0,24 ‰ v dechu. Stejně tomu je i u návykových látek. Tyto hodnoty ovšem nelze zjistit z orientačního testu, ale pouze a jenom z rozboru krve! Pojďme ti tedy říct, jaké tyto hranice jsou u výše uvedených látek.

THC (marihuana) – má stanovenou hodnotu na 2 ng/ml. Při této hodnotě je na řidiče nahlíženo tak, že není ovlivněn a může řídit. Zde je potřeba říct, že pravidelní uživatelé se trvale pohybují nad touto hranicí i ve chvíli, kdy si třeba více jak týden nevykouří jointa, jelikož vlastností THC je ukládání v těle, tedy i v krvi.

Amphetamin/Metanfetamin (pervitin) – má stanovenou hodnotu na 25 ng/ml, tato hodnota je platná i pro jiné návykové látky, jako jsou kokain a MDMA. Opět je na řidiče nahlíženo tak, že nebyl ovlivněn a mohl bezpečně řídit. Oproti THC má tato skupina návykových látek horizont odbourání z těla srovnatelný s alkoholem, jelikož organismus je schopen tyto látky odbourat v řádech jednoho až tří dní od posledního užití.

Dělení přestupků a hrozící tresty:

1. § 125c/ 1b) – Jízda pod vlivem návykové látky. Za tento přestupek, jak víme z článku o alkoholu, hrozí řidiči zákaz řízení v délce 6 až 12 měsíců, pokuta je v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč a 7 trestných bodů do karty řidiče.

THC - má nastavenou hranici pro tento přestupek v rozmezí 2 až 10 ng/ml

AM/MET – má nastavené hodnoty 25 až 200 ng/ml

2. § 125c/ 1c) – Řízení ve stavu vylučující způsobilost. Při této kvalifikaci přestupku řidiči hrozí zákaz v řízení v délce 12 až 24 měsíců, pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč a samozřejmě 7 trestných bodů do karty řidiče.

THC – zde spadají všechny nálezy nad 10 ng/ml

AM/MET – týká se všech s nálezem nad 200 ng/ml

3. § 125c/ 1d) – Odmítnutí testu na návykové látky. Jak jsme si rovněž řekli v článku o alkoholu, tak je možné odmítnout jak orientační test na místě zastavení hlídkou, tak i odvoz na odběr krve. Je ovšem potřeba mít na paměti, že v tuto chvíli se dopouštíte také přestupku, přičemž tento je ohodnocen zákazem řízení v délce 12 až 24 měsíců, pokutou v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč a samozřejmě 7 trestnými body.

4. §274 zákona 40/2009Sb. – Jízda pod vlivem vylučující způsobilost. S řešením jízdy pod vlivem návykových látek podle trestního zákoníku se můžeme v praxi setkat jen ve chvíli, kdy řidič způsobí pod vlivem třeba nehodu a je mu naměřena hodnota přesahující hodnoty platné u § 125c/ 1c) zákona 361/2000Sb. Zde řidiči následně v soudním řízení hrozí trest v podobě odnětí svobody v délce do 3 let, peněžitý trest, zákaz řízení v délce 1 až 10 let a samozřejmě 7 trestných bodů do karty řidiče.

Jak jste si asi všimli, tak většina zjištění jízdy pod vlivem návykových látek je řešena jako přestupek, nikoliv jako trestný čin, protože na rozdíl od alkoholu zde není stanovena hranice, kdy by se jednalo o trestný čin. Naproti tomu u alkoholu je tato hranice stanovena nad 1 ‰ alkoholu v dechu. Na místě je poznámka, že všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s Ústavním posudkem, který vypracovala Psychiatrická nemocnice Bohnice, s nímž pracují jak úřady, tak soudy. Všechny informace si tedy lze ověřit.

Jak by měla probíhat kontrola na návykové látky?

Pokud jste policisty/strážníky vyzváni k podrobení se orientačnímu testu na drogy (lidově „líznutí“), máte na výběr buď tento test odmítnout, kdy se ovšem dopouštíte přestupku, jak jsme si již popsali, nebo se mu podrobit. Jak vyplývá z výše uvedeného, je vždy pro řidiče lepší se podrobit, ale jen za předpokladu, že byl ze strany policisty/strážníka správně vyzván a poučen o tom, jaké důsledky může jeho odmítnutí mít. Protože pokud by řidič následně například z videozáznamu doložil, že jej policista/strážník dostatečně nepoučil a on odmítl s tím, že mu nebyl jasný důvod testu, měl by možnost v následném správním řízení vyjít bez postihu.

Samotný orientační test je v rámci ČR provádět testerem DrugWipe 5S, který se má správně použít vždy na stěr z dutiny ústní. Zde je potřeba před samotným testem, aby řidiči předložil policista/strážník tester ke kontrole v neporušeném obalu, na kterém bude viditelné datum s expirací. Pokud je vše v pořádku, může policista/strážník tester rozbalit – tehdy výrobce doporučuje užití gumových rukavic, aby nemohlo dojít ke kontaminaci testeru například potem policisty/strážníka. Po stěru slin z dutiny ústní je tester „secvaknut“ a v průběhu 5 – 10 minut vybarví kontrolní čárky a čárky které mohou naznačovat přítomnost některé z návykových látek. Během čekání na vyhodnocení by měl mít testovaný možnost stálého náhledu na tester. Zároveň by policisté neměli tester pokládat v létě ani v zimě za čelní okno, jelikož jej vystavují velkému teplotnímu šoku, čímž může dojít k jeho znehodnocení. Výrobce udává, že ideální teplota je mezi 5 – 25°C. Je samozřejmé, že dodržet ideální podmínky není lehké, ale je fajn se jim co nejvíce přiblížit.

Foto: Securetec

Test na drogy DrugWipe 5S

Pokud se vybarví pouze čárky v CL (Control Line), tak tím tester test ukončil s negativním výsledkem, pokud se vybarví jakékoliv další čárky, tak tester našel látku podobné té, kterou měl nalézt. Zde si dovolím použít poznatky z praxe, kdy na desítkách případů máme potvrzené, že testery DrugWipe 5S trpí značnou nepřesností. Může se tak stát, že i když jste nikdy žádnou drogu neužili, označí vás test za uživatele.

Často se tak děje v případech, kdy například užíváte léky na bolest, proti chřipce, případně rádi pijete energy drinky s vysokým obsahem taurinu. Bohužel znám i případy, kdy byl řidiči na základě orientačního testu řidičský průkaz na místě zadržen i přesto, že s policisty spolupracoval a nechal se odvést na odběr krve, který následně potvrdil chybu testeru, protože výsledky byly nulové. Bohužel na samotné navrácení řidičského průkazu v důsledku zahlcení magistrátu další agendou tento řidič čekal nekonečné 4 měsíce, což mělo za následek ztrátu zaměstnání, jelikož dotyčný se živil jako profesionální řidič kamionu. Při zadrženém řidičském průkazu totiž pochopitelně nesmíte usednout za volant.

Závěrem tedy rada všem, kterým by se stala podobná nepříjemnost: Trvejte na odvozu k odběru krve, protože to je jediná možnost, jak prokázat svoji nevinu a chybu testeru, a zároveň apelovat na policisty, aby zbytečně nezadržovali řidičské průkazy všem, u kterých tester něco ukáže. Jelikož policista má pravomoc řidičský průkaz zadržet, ale záleží jen a pouze na něm, jestli této pravomoci využije, neboť zákon mu to přímo nenařizuje. Řidiči, kteří si podobným příběhem už prošli, občas kvůli strachu ze zadržení řidičského průkazu již řidičský průkaz nevozí u sebe a radši si nechávají dát pokutu za jízdu bez něj.

Reklama

Související témata: