Hlavní obsah

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

Foto: PATRIK UHLÍŘ / MAFRA / Profimedia
12. 3. 2019

Jistě jste již zaregistrovali, že dopravní policie ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy rozjela boj proti vozům bez filtru pevných částic a z prvních akcí rozdala jen pokuty za příliš zatmavená okna a sjeté pneumatiky. Dnes si řekneme, jaké závady může policista „odhalit“ na silnici, jaké musí odhalit technik STK a kdy máte povinnost se k STK dostavit a kdy vám může být zadrženo ORV.

Článek

V rámci novely zákona 361/2000Sb. (dále jen silničního zákona) přibyla policistům nová oprávnění. Jedním z nich je možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla (ORV) vozidlu, u kterého je zjištěna natolik nebezpečná závada, že zvyšuje ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo míru nepříznivého působení vozidla na životní prostředí (dále jen nebezpečná závada). Provozovatel takového vozidla jej pak získá zpět poté, co příslušnému úřadu předloží protokol o technické prohlídce, který prokáže, že závady, pro které bylo ORV zadrženo, byly odstraněny. Jedná se o určitý kompromis, kdy tento institut umožňuje řidiče, resp. provozovatele vozidla, které není plně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, donutit zjednat nápravu, avšak bez nutnosti zabránit takovému vozidlu v jízdě podle § 118a odst. 2 silničního zákona, tedy například botičkou nebo odtahem.

Konkrétní závady, které jsou ve smyslu tohoto zákona stanoveny jako nebezpečné, jsou následující:

 • absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému, tedy i filtru pevných částic
 • poškození brzdového systému vylučující jeho použití. Tj. například vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení
 • absence čelního skla či jeho poškození na více než 50 % plochy
 • zjevné, trvající a zásadní úniky provozních kapalin, např. únik oleje
 • koroze a praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu/karoserie
 • opotřebení a poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy (kord, patky)
 • závady deformací rámu/karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu
 • mechanická deformace náprav včetně uložení mající vliv na pevnost
 • zjevná deformace uložení motoru (utržené úchyty, posunutí celého motoru)
 • deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla
 • deformace hlavních části systému řízení (převodka, posilovač, spojovací tyče, hřídel volantu)
 • zjevné deformace nebo praskliny kol

Kdy může policista ORV vlastně zadržet?

Pojďme se podívat na znění zákona a zjistit, za jakých podmínek vlastně může policista ORV zadržet. Podle § 6b odst. 1 silničního zákona je to v případě, kdy se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody zjistí nebezpečná závada. Zároveň podle § 6a odst. 1 silničního zákona je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 16 kilometrů (v loňském roce platilo ještě 8 km). Z doslovného výkladu těchto ustanovení vyplývá následující:

1) Kontrolu technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy lze provádět jen na zařízení pro tento účel určené, tj. na stanici technické kontroly, nikoliv na místě silniční kontroly.

2) Na stanici technické kontroly může provádět prohlídku pouze držitel platného profesního osvědčení kontrolního technika.

3) Jinde než na zařízení pro provedení kontroly technického stavu může být zjištěna nebezpečná závada (a tedy zadržen ORV) jen při objasňování dopravní nehody.

4) Jestliže tedy nebyla nebezpečná závada zjištěna při objasňování dopravní nehody, nemůže zasahující policista rozhodnout o zadržení ORV, jestliže takovému rozhodnutí nepředcházela kontrola provedená na stanovišti technické kontroly k tomu oprávněnou osobou.

Zatímco zadržení ORV po dopravní nehodě, kdy je často vozidlo deformované na první pohled a často není ani možné s takovým vozidlem odjet, se jeví jako vcelku logický (byť možná v některých případech zbytečný) krok, směřující k zabránění tomu, aby po silnicích jezdila technicky nezpůsobilá a nebezpečná vozidla. Udělat si úsudek o tom, že je vozidlo poškozené, může i technicky nevzdělaná osoba, a tedy i na místě zasahující policista. Při běžné silniční kontrole však zpravidla nemusí jít o závady, které by způsobovaly nepojízdnost vozidla, jestliže nepůjde o závadu, která by bezprostředně ohrožovala ostatní účastníky silničního provozu, a poskytovala tak možnost policistovi zabránit vozidlu v další jízdě podle § 118a odst. 2 silničního zákona. Proto je logické, že pokud vozidlo nebylo bezprostředně po kolizi, ale policista se přesto domnívá, že trpí nebezpečnou závadou, může přikázat řidiči, aby podle § 6a odst. 1 silničního zákona s vozidlem zajel k příslušnému zařízení za účelem kontroly technického stavu.

Zde je potřeba připomenout, že zařízení k provedení kontroly technického stavu vozidla může být vzdáleno maximálně 8 kilometrů od místa kontroly, jinak řidič není povinen na toto místo zajet. Zároveň, pokud by řidič odmítl na takové místo zajet, dopustil by se přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona, neboť by jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplnil nebo porušil povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona. Za takový přestupek hrozí v blokovém řízení pokuta do 2 000 Kč, ve správním řízení potom od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Často se tedy v praxi děje to, že řidič, který ví, že na jeho vozidle je nebezpečná závada ve smyslu ust. § 6b silničního zákona, rovnou odmítne zajet s vozidlem na stanoviště STK, a zkusí se tak vyhnout stíhání za závažnější přestupek.

Podle zpráv z médií je výklad zákona ze strany Policie ČR odlišný a je zřejmé, že se připravuje na to, že kontroly technického stavu vozidel za účelem rozhodnutí o případném zadržení ORV budou policisté provádět přímo na místě silniční kontroly. Je tedy očekávatelné, že policisté budou chtít ORV zadržovat přímo na silnici, aniž by vozidlo bylo zkontrolováno osobou mající k tomuto příslušné osvědčení, tedy technikem STK.

Jakým způsobem se může řidič bránit, jestliže se domnívá, že mu policista zadržel ORV neoprávněně? 

Jedinou obranou proti takovému postupu je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním, ve znění pozdějších předpisů. Policista totiž při takovém úkonu vystupuje jako správní orgán a zadržení ORV lze v kontextu aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu považovat za zásah. Bohužel lze konstatovat, že žaloba bude běh na dlouhou trať a výhra fakticky kromě toho, že bude deklarováno, že zásah byl nezákonný, mnoho nepřinese, pokud se nebude jednat o náhradu škody vzniklou zadržením ORV od vozidla.

Závěrem je tedy potřeba říct, že policisté mohou na místě zadržet ORV jen v případě dopravní nehody, případně se jedná o zjevné poškození vozidla, jako je poškození karoserie, nebo zásadně poškozená kola a pneumatiky, aby zajistili bezpečnost i pro ostatní účastníky provozu. Samozřejmě i platí, že můžete dostat pokutu za pneumatiky sjeté pod danou hranici, což se dá poznat velmi snadno. Pokud vás ovšem policista zastaví při řízení vozidla, které bude splňovat jednu z výše uvedených nebezpečných závad, vystavujete se správnímu řízení za přestupek podle §125c/ 1a) bod.3 silničního zákona, kdy vám hrozí pokuta v rozmezí 5 000 až 10 000 Kč, 5 trestných bodů a zákaz řízení v délce 1 až 6 měsíců. Proto si tedy vždy dejte pozor na technický stav vozidla, do kterého usedáte jako řidiči, protože tento přestupek jde na vrub řidiči, nikoliv provozovateli. To platí i pro již uvedený chybějící filtr pevných částic, protože i tento je definován jako „nebezpečná závada“ a při prokázání jeho absence vás může policista oznámit i za tento přestupek na úřad. Až praxe ukáže, zda se budou vybírat jen pokuty, zadržovat ORV a nebo rozdávat zákazy řízení.

Reklama

Sdílejte článek
Související témata:
Zadržení