Hlavní obsah

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ „AUTO ROKU 2020“ NA WEBU GARÁŽ.CZ

26. 9. 2019
Článek

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Garáž.cz (www.garaz.cz) založená na jejich interakci s tímto webem.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž bude probíhat od 26. 9. 2019 do 21. 11. 2019, a to ve 2 samostatných kolech (od 26.9. do 18.10 a od 31.10. do 14.11.), ve kterých bude v rámci speciálního soutěžního článku:

a) v prvním kole zveřejněn seznam všech potenciálních modelů automobilů;

b) v druhém kole zveřejněn užší výběr 5 nejúspěšnějších modelů automobilů z prvního kola.

II. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní.

2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně propojených se společností Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.

3. Soutěžící se soutěže (jejího dílčího kola) zúčastní zasláním e-mailové komunikace, která musí být společnosti Seznam.cz doručena na adresu soutez@garaz.cz a jejíž součástí musí být odpověď na soutěžní otázku specifikovanou na webu, respektive v těchto pravidlech.

Konkrétně bude nezbytné

a) v prvním kole zaslat tip, který automobil by měl postoupit do finálové pětice automobilů;

b) v druhém kole zaslat tip na vítězný automobil z finálové pětice (dále jen „soutěžní zpráva“).

4. Zasláním soutěžní zprávy uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže, k případnému zveřejnění soutěžní zprávy (zejména na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz, případně na sociálních sítích) a k využití soutěžní zprávy pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. V rámci prvního soutěžního kola budou vylosování dva výherci, v rámci druhého soutěžního kola bude vylosován jeden výherce.

2. Výherce bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím uveřejnění na webu (dále jen „vyhlášení výsledků“) a také formou odpovědi na soutěžní zprávu, a to zejména za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací adresy. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas. Společnost Seznam.cz není povinna jakkoli kontaktovat či jinak komunikovat se soutěžícími, kteří se výhercem nestanou.

3. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů, nárok výherce na výhru zanikne.

4. Každý výherce z prvního kola získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě testovací jízdy v hodnotě 3000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Výherce z druhého kola získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě testovací jízdy v hodnotě 3000,- Kč včetně zákonné sazby DPH.

5. Pro informaci společnost Seznam.cz uvádí, že výhry v úhrnné hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na takovéto porušení.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

6. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti.  

Reklama