Hlavní obsah

PRAVIDLA AKCE „LETNÍ VÝZVA ČTENÁŘŮM“ NA WEBU GARÁŽ.CZ

28. 7. 2020
Článek

 Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem rozličných služeb poskytovaných zejména v rámci internetu.

Mezi tyto služby se řadí také provozování webu Garáž.cz, prostřednictvím něhož je šířen audiovizuální, literární a fotografický, jakož i další obsah chráněný autorským právem, který je sdělován veřejnosti.

Tato pravidla upravují zejména licenční ujednání, která se vztahují na obsah poskytnutý veřejností Provozovateli na základě speciální výzvy redakce webu Garáž.cz:

1. Fotografiemi se rozumí veškerý obsah, nejčastěji fotografie, týkající se tématu: „zajímavé automobily, obytňáky, motocykly apod., se kterými čtenáři Garáže cestují v létě po ČR i mimo ni“, který uživatel webu Garáž.cz (dále jen „Uživatel“) zašle Provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy redakce@garaz.cz v období od zveřejnění výzvy do 30. 09. 2020.

2. Fotografie budou užity zejména pro účely elektronických příspěvků souvisejících se standardním obsahem webu Garáž.cz, včetně souvisejících sociálních sítí.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Fotografií na webu Garáž.cz, včetně způsobu jejich třídění a filtrování a tento způsob kdykoli změnit. Provozovatel je oprávněn Fotografie na webu Garáž.cz nezobrazit, přestat zobrazovat či z webu Garáž.cz zcela odstranit, a to i bez udání důvodu a bez náhrady.

 4. Uživatel zasláním Fotografií poskytuje Provozovateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Fotografie (dále jen „Licence“) všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, zejména, avšak nikoliv výlučně: a. právo Fotografie zveřejnit a užít na webu Garáž.cz, jakož i dalších službách či odvozených mobilních aplikacích, jejichž prostřednictvím Provozovatel poskytuje uživatelům služby či jim sděluje obsah, a to jak těch, které Provozovatel provozuje, tak i těch, které v budoucnu provozovat začne, dále

 b. Fotografie užít za účelem propagace Provozovatele, respektive obsahu, v němž Provozovatel Fotografie zveřejnil,

 c. Fotografie upravit, zpracovat či přizpůsobit, vytvořit z nich odvozené dílo, zařadit Fotografie do jiného díla, Fotografie šířit, a to všemi způsoby šíření, samostatně i v rámci jiného díla; to vše způsobem nesnižujícím hodnotu Fotografií.

Uživatel poskytuje Licenci Provozovateli jako územně a množstevně neomezenou, na celou dobu trvání autorských majetkových práv k Fotografiím. Fotografie, respektive Licenci poskytuje Uživatel Provozovateli bezúplatně. Provozovatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Provozovatel je oprávněn poskytnout Licenci zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak podlicenčně, tak tato práva ve prospěch třetí osoby postoupit, a to vše bez jakéhokoliv omezení, úplatně i bezúplatně. Obsah tudíž může být užíván způsobem uvedeným v těchto Podmínkách rovněž ze strany třetích osob.

5. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve výše uvedeném rozsahu Provozovateli poskytnout, je nositelem veškerých práv k Fotografiím, získal veškerá oprávnění k jejich užití a vypořádal veškeré nároky třetích osob, které s Fotografiemi souvisejí. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení Uživatele nahradí Uživatel Provozovateli veškerou škodu i náklady vzniklé v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení Uživatele. Uživatel je povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které tyto třetí osoby uplatní k Fotografiím.

6. Uživatel je oprávněn zaslat pouze takové Fotografie, které neporušují práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobních údajů, práva duševního vlastnictví vč. práv autorských, které dále neporušují právní předpisy, či nejsou v rozporu s etickými pravidly a dobrými mravy a s těmito Podmínkami.

7. Uživatel bere na vědomí, že Fotografie, které Uživatel zašle, zejména pak Fotografie, které Provozovatel zveřejní, mohou být spojeny se jménem, popř. uživatelským jménem či jiným identifikátorem Uživatele (zejména za účelem uvedení autora). Veškeré osobní údaje, které Uživatel Provozovateli v souvislosti se zasláním Fotografií poskytne, budou zpracovány za účelem poskytnutí Fotografií a Licence, zveřejnění Fotografií či za jiným účelem spojeným s účelem spolupráce Uživatele a Provozovatele podle těchto Podmínek.

Reklama