Hlavní obsah

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ „LETNÍ RETRO GARÁŽ 2020“ NA WEBU GARÁŽ.CZ

31. 7. 2020
Článek

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“).

2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců internetové stránky Garáž.cz (www.garaz.cz) založená na jejich interakci s tímto webem.

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž bude probíhat od okamžiku jejího zveřejnění do 2. 8. 2020, do 23:59 hodin (dále jen „termín soutěže“).

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let, která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní.

2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně propojených se společností Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům.

3. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním e-mailové komunikace, která musí být společnosti Seznam.cz doručena v termínu soutěže na adresu soutez@garaz.cz a jejíž součástí musí být

a. odpověď na soutěžní otázku specifikovanou na webu, respektive na otázku „Jaká byla hlavní cena v tombole na loňské akci Zimní Retro Garáž 2019“ a

b. celé jméno (křestní jméno a příjmení) soutěžícího

(dále jen „soutěžní zpráva“).

4. Za správnou odpověď na soutěžní otázku bude společností Seznam.cz uznána také všeobecně známá přezdívka (lidové označení) daného produktu.

5. Zasláním soutěžní zprávy prohlašuje soutěžící, že údaje v ní obsažené (zejména identifikaci jména soutěžícího) uvedl na základě vlastního uvážení a pravdivě a správně, a uděluje společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže, k případnému zveřejnění soutěžní zprávy (zejména na webových stránkách provozovaných společností Seznam.cz, případně na sociálních sítích) a k využití soutěžní zprávy pro ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce).

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. Ze všech doručených soutěžních zpráv obsahujících správnou odpověď na soutěžní otázku vylosuje společnost Seznam.cz pět z nich. Autoři vylosovaných soutěžních zpráv budou výherci soutěže.

2. Losování proběhne v předpokládaném termínu dne 3. 8. 2020.

3. Každý výherce získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě dvou volných vstupů (pro sebe a libovolně zvolený doprovod) na akci Letní Retro Garáž 2020, která se uskuteční dne 8. 8. 2020 na Výstavišti Lysá nad Labem (dále jen „Akce“).

4. Soutěžící může zaslat libovolný počet soutěžních zpráv; může se však stát výhercem pouze na základě jedné z nich (bude-li od jednoho soutěžícího vylosováno více soutěžních zpráv, bude jako výherní počítána pouze jedna z nich).

5. Výherce bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím odpovědi na soutěžní zprávu, ve které mu bude zaslán čtyřmístný číselný kód opravňující výherce k uplatnění výhry; včetně instrukcí. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas.

6. V den Akce dostaví se výherce ke vchodu C z Čapkovy ulice a kontrole vstupenek nahlásí své jméno a daný čtyřmístný kód (tzn. výhra je nepřenosná). Kontroloři budou mít výherce zapsané na seznamu hostů a na základě součinnosti s výhercem pustí jej a jeho doprovod na Akci. Společnost Seznam.cz není pořadatelem Akce a osoby účastnící se dané Akce jsou povinny řídit se pokyny a pravidly pořadatele Akce.

7. Společnost Seznam.cz uvádí, že nepeněžité výhry v hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

8. Společnost Seznam.cz není povinna jakkoli kontaktovat či jinak komunikovat se soutěžícími, kteří se výhercem nestanou.

9. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz.

10. V případě, že bude společnosti Seznam.cz doručeno méně než pět soutěžních zpráv se správnou odpovědí, stanou se výherci všichni jejich autoři soutěžící (za dodržení pravidla pro jednoho soutěžícího pouze jedna výhra).

11. V případě, že nebude společnosti Seznam.cz doručena žádná soutěžní zpráva se správnou odpovědí, nestane se výhercem nikdo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na takovéto porušení.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

6. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejně dostupným odkazem.

Reklama